Bloczki cera­miczne i ich rodzaje

Obec­nie na rynku budow­la­nym mamy do wyboru sze­roki wybór róż­nych mate­ria­łów budow­la­nych. Pla­nu­jąc budowę domu, warto roz­wa­żyć zalety blocz­ków cera­micz­nych, które są coraz bar­dziej popu­lar­nym roz­wią­za­niem wyko­rzy­sty­wa­nym w budow­nic­twie.

Blo­czek cera­miczny jest pro­du­ko­wany z natu­ral­nych mate­ria­łów, które są trwałe i przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Czym są bloczki cera­miczne i jakie są rodzaje?

Czym są bloczki cera­miczne?

Bloczki ceramiczne to seg­menty o jed­no­rod­nej struk­tu­rze mate­riału. Mają jed­na­kowe para­me­try aku­styczne i cieplne w każdej linii. Jeżeli je prze­tniemy, to otrzy­mamy równy prze­łom.

Naj­czę­ściej są to ele­menty pełne. W nie­któ­rych przy­pad­kach jak np. bloczki sili­ka­towe mają drą­że­nia, które mają na celu zmniej­sze­nie cię­żaru takiego bloczka. Sam układ i wygląd takich otwo­rów jest zde­cy­do­wa­nie inny od drą­żeń szcze­li­no­wych sto­so­wa­nych w pusta­kach. Dość duże okrą­głe kanały, które są umiesz­czone syme­trycz­nie w nie­wiel­kim odda­le­niu od kra­wędzi.

Rodzaje blocz­ków cera­micz­nych

Mamy do wyboru kilka najbar­dziej popu­lar­nych blocz­ków cera­micz­nych. Bloczki ceramiczne ze względu na funk­cję, którą peł­nią dzie­limy na:

 • MAX – naj­więk­sze na rynku, spraw­dzają się zarówno przy budo­wie ścian zewnętrz­nych, jak i wewnętrz­nych;
 • komi­nowe – uży­wane do budowy pio­nów komi­no­wych. Cechują się wysoką odpor­no­ścią na zmiany tem­pe­ra­tury. Dosto­so­wane do każ­dego rodzaju spa­la­nego paliwa.
 • SZ – wskazane do zewnętrz­nych i wewnętrz­nych ścian dzia­ło­wych oraz ścian nośnych. Dobrze łączą się z cegłami modu­lar­nymi.
 • pory­zo­wane – dają naj­lep­szą izo­la­cję cieplną, która powstaje dzięki poro­wa­tej struk­tu­rze. Pro­du­ko­wane w róż­nych roz­mia­rach i dobie­rane w zależ­no­ści od spo­sobu muro­wa­nia. Uży­wane do ścian dzia­ło­wych i nośnych;
 • U – wystę­pują w 4 roz­mia­rach, zale­cane do ścian nośnych i dzia­ło­wych. Maja dużą wytrzy­ma­łość i trwa­łość;
 • wen­ty­la­cyjne – mają spe­cjalne kanały słu­żące jako piony wen­ty­la­cyjne. Kanały są wydrą­żone w kształ­cie pro­sto­kąt­nym, kwa­dra­to­wym lub okrą­głym w róż­nych roz­mia­rach.

Zalety blocz­ków cera­micz­nych

Bloczki ceramiczne mają dużo zalet, z któ­rych naj­waż­niej­szymi są:

 • dobra izo­la­cja aku­styczna;
 • bar­dzo dobra izo­la­cja ter­miczna;
 • podwyż­szona ognio­od­por­ność;
 • duża wytrzy­ma­łość;
 • przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska.

Wybór blocz­ków cera­micz­nych pozwoli nam szyb­ciej wybu­do­wać wyma­rzony dom z przy­ja­znych nam i śro­do­wi­sku mate­ria­łów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + sześć =